Regulamin konkursu: 20 lat Marko

       Zdjęcia dzieci wysyłajcie i nagrody odbierajcie!

 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu  „Zdjęcia dzieci wysyłajcie i nagrody odbierajcie” zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest firma R. Marszolik, J. Musioł, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Marko” Spółka Jawna, zwana dalej ,,Organizatorem’’.
1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 01 kwietnia 2011 r. i trwać będzie do dnia 29 lutego 2012 r. Zgłoszenia uczestników do Konkursu będą przyjmowane w okresie od 01 kwietnia 2011 do 30 listopada 2011 r.
1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 marca 2012 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2.2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie drogą elektroniczną na adres jubileusz@marko-zabawki.pl:
a) 1 zdjęcie dziecka z zakupionym produktem dystrybuowanym przez firmę Marko, biorącym udział w Konkursie
b) następujących informacji:
b.1. imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna,
b.2. imię i nazwisko dziecka/dzieci
b.3 data urodzenia dziecka /dzieci
b.4 adres zamieszkania
b.5 adres e-mail
b.6 pisemna akceptacja Regulaminu konkursu 20 lat Marko: Zdjęcia do nas wysyłajcie i nagrody wygrywajcie o następującej treści: Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu 20 lat Marko.r.
2.3 Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.6 Zdjęcia dzieci mogą być zgłaszane do konkursu jedynie przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uwiecznionych na zdjęciach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie do konkursu zdjęć dzieci przez osoby do tego nieupoważnione.
2.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

KONKURS
3.1. Zdjęcia oceniane będą w kategoriach:
a) 3 najciekawsze zdjęcia  miesiąca, wybierane co miesiąc od kwietnia do listopada przedstawiające dzieci z produktami firmy Marko.
b) 1 najciekawsze zdjęcie roku, wybrane spośród wszystkich finałowych zdjęć miesiąca, przedstawiających dzieci z produktami firmy Marko.

ZASADY KONKURSU
4.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nienaruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.

4.2. Uczestnik wysyła 1 fotografie do Konkursu zgodnie z pkt. 2.2 Regulaminu. . Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4.3. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie.
4.4. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
a) format zapisu: JPG,
b) max waga 5 mb
4.5. Do każdej fotografii Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje:
a) tytuł fotografii
b) krótki opis zdjęcia wraz z podpisem (imię i nazwisko wysyłającego)
4.6. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych fotografii i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
4.7. W przypadku, gdy na zgłoszonym zdjęciu widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.
4.8. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych należących do Organizatora oraz na łamach gazety: Mamo to ja wydawanej przez firmę Edipresse Polska s.a. z siedzibą w Warszawie na ul. Wiejskiej 19.
4.9. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, fotografii, która:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy)
d) zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym
e) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
f) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 4.4
g) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
4.10. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszoną fotografię wyłącznie w czasie trwania Konkursu.
4.12. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w punkcie 4.9 Moderatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
4.13  Zgłoszone do konkursu zdjęcie nie może być wytypowane do kolejnego konkursu „zdjęcie miesiąca”, organizowanego w kolejnych miesiącach kalendarzowych.
4.14.W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator Konkursu jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika Konkursu (w tym numer IP komputera). Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilno-karnej z tytułu naruszenia ich praw autorskich.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
5.1. Ocena nadesłanych fotografii dokonywana będzie:
a) przez użytkowników strony internetowej: www.marko-zabawki.pl - ocena miesięczna
b) przez czytelników miesięcznika Mamo to ja,oraz użytkowników strony internetowej: www.marko-zabawki.pl – ocena roczna.
5.2. Czytelnicy miesięcznika Mamo to ja oraz użytkownicy strony internetowej; www.marko-zabawki.pl, biorąc pod uwagę kryterium „najciekawsza fotografia”, przyznają nagrody za:
a) I, II i III miejsce w konkursie – raz w miesiącu
b) I główne miejsce spośród fotografii wyróżnionych w każdym miesiącu.
5.3 Sposób głosowania na nagrodę roczną:
a) W lutowym wydaniu miesięcznika Mamo to ja, a od 1 grudnia 2011 do 29 lutego 2012 na stronie internetowej www.marko-zabawki.pl, ukażą się 24 zdjęcia wyróżnione przez Jury w miesiącach od marca do listopada  2011 r. miejscami: 1,2,3. Czytelnicy miesięcznika Mamo to ja oraz użytkownicy portalu www.marko-zabawki.pl od 1 grudnia do 29 lutego 2012 r. będą głosować na jedno najlepsze zdjęcie spośród wszystkich wyróżnionych zdjęć miesiąca. Wybór najlepszego zdjęcia odbędzie się poprzez przyznawanie głosów poszczególnym zdjęciom umieszczonym na stronie internetowej Konkursu.
b)Prawo do głosowania na wybrane zdjęcie w konkursie posiada każdy użytkownik strony internetowej
c) Z jednego numeru IP można oddać maksymalnie 3 głosy na jedno zdjęcie.
d) W przypadku, gdy zdjęcia finałowe otrzymają jednakową liczbę głosów, decyzję o przyznaniu nagrody głównej podejmie Jury wyłonione przez Organizatora.
e) Organizator konkursu ma prawo wykluczyć zdjęcie z konkursu gdy zachodzi podejrzenie, że zdobyte w czasie głosowania punkty zostały oddane w sposób uznany przez Organizatora konkursu za nieuczciwy (maskowanie lub zmiana adresu IP komputera).
5.3. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są:
a) nagrody miesiąca - bony o wartości:

I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 100 zł

na zakup produktów dystrybuowanych przez Organizatora do wykorzystania w sklepach
z zabawkami biorących udział w promocji lub w sklepie internetowym
www.marko-zabawki.pl

b) nagroda główna: 2000 zł
na zakup produktów dystrybuowanych przez Organizatora do wykorzystania w sklepach
z zabawkami biorących udział w promocji lub w sklepie internetowym www.marko-zabawki.pl
5.4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę.  Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z zasadami reklamacji obowiązującymi nabyte produkty.
5.5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.
6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu
a) rozstrzygnięcie konkursów miesięcznych zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu www.marko-zabawki.pl każdego pierwszego tygodnia miesiąca.
b) rozstrzygnięcie konkursu rocznego zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu www.marko-zabawki.pl do 15 marca 2012 r.
6.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail).
6.3. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową.
6.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnienia wymogów podanych w ust.6.2, nagroda przepada.
6.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych w e-mailu zgłaszającym zdjęcia do konkursu (zgodnie z punktem 2.3) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
6.7. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczne.
6.8. Obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od nagród w Konkursie leży po stronie laureata Konkursu zgodnie z art.30 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 41 ust.7. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż w dniu jej odebrania. Informacja o konieczności zapłaty podatku od nagrody zostanie przekazana Uczestnikowi Konkursu wraz z informacją o zdobyciu nagrody w Konkursie.
6.9.Organizator konkursu zobowiązany jest potrącić podatek w wysokości 10% wartości wygranej w konkursie przed udostępnieniem nagrody  (art.41 ust 7 ustawy PDOF) i przekazania go na rachunek US właściwego wg. miejsca zamieszkania płatnika w terminie do dnia 20 miesiąca następnego po miesiącu, w którym potrącono podatek i przekazać deklarację PIT-8AR w terminie do 31 stycznia 2011.
6.10. Wysyłając formularz zgłoszeniowy do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na  opublikowanie swojego imienia, nazwiska, imienia dziecka i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
6.11. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu i marketingowych oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

PRAWA AUTORSKIE
7.1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony
w Regulaminie,
7.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie
w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie
i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
b. wprowadzenie do pamięci komputera,
c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
d. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
e. nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
f. nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
g. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;
h. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zdjęć i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub przesyłanie za pomocą;
i. dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
7.3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7.4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora,
7.5. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
7.6. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
7.7. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików zdjęciowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania.
7.8. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
7.9. Upoważnienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie.

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
8.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem ,,Konkurs – Reklamacja’’ Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
8.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje  pisemnie zgłaszającego reklamacje o zajętym stanowisku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, która znajduje się pod adresem podanym  w pkt. 1.1 lub na stronie internetowej Konkursu www.marko-zabawki.pl/xxlatmarko
9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: jubileusz@marko-zabawki.pl
9.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 ze zm.. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
10. Zmiany regulaminu:
10.1. Z zastrzeżeniem pkt. 10.4 poniżej, Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
10.2 W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w pkt. 10.1 powyżej, Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestnika o zmianach wprowadzanych do niniejszego Regulaminu poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu stronie internetowej konkursu lub za pośrednictwem innych środków wykorzystywanych przez Organizatora.
10.3 W przypadku, gdy Organizator  wprowadzi zmiany do niniejszego Regulaminu Programu zgodnie z postanowieniami pkt. 10.1 powyżej, Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w  Konkursie ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia Organizatorowi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Organizator zawiadomił Uczestnika  o wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu zgodnie z pkt. 10.2 powyżej.
10.4 Z zastrzeżeniem pkt. 10.3 powyżej, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał Uczestnika  po upływie 14-dniowego terminu, o którym mowa w pkt. 10.3 powyżej.

 

(c) 2011 PPHU Marko Sp. j. | Strona główna firmy Marko